Vodič za upravljanje podacima u laboratoriji

METTLER TOLEDO vodič za upravljanje podacima u laboratoriji
Efikasno upravljanje podacima i tokom rada

Laboratorije mogu iskoristiti različite nivoe beleženja podataka. Svaki nivo nudi određenu meru sigurnosti, sprečavanja grešaka i uštedu vremena koje ne pruža sistem zasnovan na papiru, odnosno ručnom beleženju. Bez obzira na to da li odlučite da dodate štampač, povežete se na računar ili omogućite potpunu integraciju sa sistemom za upravljanje procesom rada i podacima, kao što je to softver LabX™, beleženje podataka na mestu porekla temelj je svakog napora usmerenog prema poboljšanju efikasne upotrebe podataka.
U vodiču za efikasno upravljanje podacima u laboratoriji govori se o ručnoj transkripciji i mogućim rešenjima za unapređenje tačnosti, jednostavnosti prenosa podataka i upravljanja podacima i procenjuju se njihove prednosti i nedostaci. Prva tema u vodiču je manuelno upravljanje podacima, koje je još uvek norma u mnogim laboratorijima. S druge strane, mnogi instrumenti već nude različite opcije i dodatnu opremu za povećanje produktivnosti pri upravljanju podacima, pa se i to razmatra u ovom vodiču. S napretkom softverskih rešenja, jasno je vidljivo da se tržište kreće prema potpuno automatizovanim rešenjima za upravljanje podacima.

Jednostavan način za uklanjanje određenog nivoa rizika od greške u transkripciji je dodavanje mogućnosti štampanja vašim analitičkim instrumentima, što doprinosi boljem dokumentovanju i čuvanju podataka. Laboratorijska oprema se može spojiti na računar, čime se postiže direktno i jednosmerno prikupljanje podataka.
Softver za nadzor instrumenata, npr. softver LabX™, nudi više od beleženja podataka. Softver u potpunosti navodi korisnike kroz celokupni tok rada u skladu sa standardnim radnim postupcima (SOP), a podaci, uključujući metapodatke, čuvaju se centralno i svi koraci se u potpunosti prate. Na taj se način znatno povećava tačnost rezultata i osigurava se sledivost do izvora podataka.
Na temelju stvarnih primera upoređujemo radnje koje se obavljaju tokom različitih nivoa beleženja podataka i vreme potrebno da se svaka od njih obavi.

U vodiču za upravljanje podacima u laboratoriji saznajte koliko vremena možete uštedeti ako pređete s potpuno ručnog radnog postupka na elektronske radne postupke!

Preuzmite vodič za upravljanje podacima u laboratoriji.

Kako da odaberete najbolju lokaciju za vašu analitičku vagu

Optimalna lokacija u laboratoriji za vašu analitičku vagu

Preciznost i ponovljivost rezultata vaganja usko su povezani sa mestom na kom je smeštena vaga. Da biste osigurali da vaša vaga radi pod optimalnim uslovima, pridržavajte se sledećih smernica:

1. Sto za vagu treba da bude:

 • Stabilan (laboratorijski sto, kameni sto);
 • Nemagnetičan (bez ugrađene čelične ploče);
 • Zaštićen od elektrostatičkog naelektrisanja;
 • Pričvršćen ili za pod ili za zid. Montaža stola na oba mesta odjednom prenosi vibracije sa zida i poda;
 • Korišćen samo za vage.

Mesto instalacije i sto za vaganje moraju biti dovoljno stabilni da se prikaz vage ne menja kada se neko nasloni na sto ili se približi mestu na kome se vrši vaganje. Ne treba koristiti bilo kakve mekane podloge ispod vage.

Vagu je najbolje postaviti direktno iznad nogu stola, jer je ovo područje izloženo najmanjim vibracijama.

2. Laboratorija ili prostorija za vaganje bi trebalo da budu:

 • Bez vibracija;
 • Bez promaje;
 • Sa konstantnom temperaturom.

Postavite sto za vaganje u ugao prostorije. Uglovi su obično područja zgrade u kojima nema vibracija. Idealno bi bilo da se u prostoriju ulazi kroz klizna vrata, kako bi se smanjio uticaj kretanja vrata.

3. Temperatura

 • Održavajte temperaturu prostorije što je moguće konstantnijom. Nagle promene temperature imaju veliki uticaj na rezultate vaganja.
 • Vaganje nemojte vršiti u blizini radijatora ili prozora

SAVET: METTLER TOLEDO vage sa „FACT“ (potpuna automatska kalibracija) mogu nadoknaditi odstupanje temperature. Iz tog razloga, „FACT“ uvek treba da bude uključen.

4. Atmosferska vlažnost

Idealno bi bilo da relativna vlažnost (% RH) bude između 45% i 60%. Vage nikada ne bi trebalo da rade iznad ili ispod mernog opsega od 20% do 80% RH.

Kod mikrovaga se preporučuje konstantno praćenje. Promene treba minimalizovati kad god je to moguće.

5. Svetlost

Ako je moguće, postavite vagu blizu zida na kome nema prozora. Direktna sunčeva svetlost uticaće na rezultat vaganja.

Postavite vagu na značajnu udaljenost od osvetljenja kako biste izbegli toplotno zračenje. Ovo se posebno odnosi na sijalice. Koristite neonsko osvetljenje (ukoliko je moguće).

 

 

Vodič za merenje gustine

Vodič za merenje gustine – kako postići najbolje rezultate u svakodnevnom merenju gustine

Ovaj vodič objašnjava koje mere predostrožnosti treba preduzeti da bi se sprečile greške prilikom merenja gustine, specifične težine ili koncentracije tečnosti. Postupanje po njegovim preporukama omogućiće vam da optimizujete merenja gustine, posebno ona napravljena digitalnim meračima gustine.

Obuhvaćene su sledeće teme:

 • Testovi i kalibracija: Šta je bolje, redovni testovi ili redovna kalibracija? Koliko često treba ispitivati ili kalibrisati denzitometar i sa kojim supstancama? Koju toleranciju treba primeniti?
 • Uzorci: Koje se vrste uzoraka mogu meriti digitalnim denzitometrom? Kako treba meriti teške uzorke? Koji su mogući efekti na merenja?
 • Uzorkovanje: Koja je razlika između uzorkovanja špricem i automatskim sistemom punjenja. Kako se mehurići vazduha mogu izbeći?
 • Čišćenje: Koji su najbolji načini čišćenja ćelije? Koje rastvarače treba koristiti za svaku vrstu uzorka? Kakav je uticaj nepravilnog čišćenja na tačnost merenja?
 • Verifikacija i dokumentovanje rezultata: Kako osigurati da merenje ne bude pod uticajem mehurića vazduha ili zaostalog rastvarača; kako pretvoriti rezultate u druge jedinice ili koncentracije; kako automatski proveriti da li je rezultat u okviru specifikacija za dati proizvod (kontrola kvaliteta)?

Cilj ovog vodiča  je da pruži reprezentativan opis merenja pH u procesnim industrijama.

Pravilna upotreba pH elektroda je osnovna za smisleno merenje pH. Shodno tome, detaljno se razmatraju i praktični i  terorijski zahtevi, kako bi princip merenja bio razumljiv i bilo omogućeno ispravno merenje.

Prvi odeljak (praktična razmatranja) ovog vodiča opisuje elektrodu i ostale elementi koji čine sistem za merenje pH. Ovaj odeljak daje informacije potrebne kako bi se obezbedio ispravan rad pH elektroda tokom dužih vremenskih perioda.

Drugi odeljak je orijentisan na primenu. On pruža rešenja za različite merne zadatke, dajući primere iz laboratorije i iz industrije.

Poslednji, teorijski deo, objašnjava osnovu merenja pH i dopunjuje, daljim objašnjenjem, informacije date u prvom odeljku.

Ova brošura biće Vam korisno sredstvo za rešavanje različitih zadataka merenja. Stoga se može čitati ili u celini ili u delovima.

Broj stranica: 102

Jezik: engleski

Autor: METTLER TOLEDO

Preuzmite vodič za merenje gustine u kojem ćete dobiti savete kako biste izbegli greške prilikom merenja gustine tečnosti.