Politika privatnosti

Politika privatnosti

MOS D.O.O, Cvećarska 28,  21000 Novi Sad (u daljem tekstu MOS), je posvećena očuvanju podataka o ličnosti. Naša Politika privatnosti je usklađena sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) i drugom relevantnom zakonskom i pravnom regulativom Republike Srbije.

Ova Politka privatnosti opisuje prava i slobode lica na koje se podaci o ličnosti odnose, definiše način postupanja sa podacima o ličnosti od strane MOS-a i daje informacije o kontaktu, u vezi sa svim relevantnim pitanjima vezanim za postupanje sa podacima o ličnosti od strane MOS-a.

Zainteresovana strana – odnosno, rukovalac i obrađivač, koji samostalno određuje svrhu i način upotrebe podataka o ličnosti i samostalno obrađuje podatke o ličnosti je MOS.

Svrha, način upotrebe i obrada podataka o ličnosti  – MOS koristi podatke o ličnosti, odnosno, rukovodi i obrađuje takvim podacima, u svrhu konkursa, regrutacije i selekcije potencijalnih kandidata za zaposlenje u MOS-u, odnosno, za aktuelne otvorene i potencijalne pozicije, u budućnosti.

Čuvanje i obrađivanje podataka o ličnosti – U svrhu prethodno pomenute upotrebe i načina obrade, MOS može koristiti, čuvati i obrađivati sledeće podatke o ličnosti, a to su:

 • Kontakt podaci, ime, prezime, kontakt telefon i adresa elektronske pošte – email);
 • Podaci sadržani u CV-u (Curriculum Vitae) i elentronskoj pošti (email);
 • Podatke sadržane u prepisci, putem elektronske pošte, telefona ili putem drugog oblika elektronskog komuniciranja, kao i

Druge podatke vezane za proces regrutacije i selekcije kandidata za poziciju.

Deljenje i distribucija podataka o ličnosti – Bez pisane saglasnosti lica na koje se podaci odnose, MOS neće deliti i distrbuirati podatke o ličnosti sa drugim licima.

Prava i slobode lica na koje se podaci odnose – Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da:

 • Bude informisano o statusu i prirodi svojih podataka;
 • Pristupi svojim podacima;
 • Traži kopiranje, ispravku, dopunu, ažuriranje svojih podataka;
 • Ograniči obradu svojih podataka;
 • Podnese prigovor na način postupanja sa svojim podacima,
 • Podnese prigovor u vezi sa načinima i metodama obrade podataka;
 • Primi svoje podatke u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku;
 • Svoje podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane MOS-a, kojem su ti podaci bili dostavljeni (prenosivost podataka);
 • Odlučuje u vezi sa donošenjem eventualnih automatizovanih pojedinačnih odluka, uključujući i profilisanje;
 • Bude zaboravljen (pravo na brisanje podataka);
 • Podnese pritužbu nadzorom organu, odnosno, Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko su narušena prava lica, zagarantovana zakonskom regulativom;

Zadržavanje i čuvanje podataka o licima na koje se podaci o ličnosti odnose – MOS neće zadržavati i čuvati podatke o ličnosti, duže nego što je potrebno za prethodno pomenutu svrhu i način upotrebe/obrade ili nakon što se lice na koje se podaci o ličnosti odnose, iskaže svoje pravo na zaborav, u pisanoj formi.

Kontakt informacije – Bilo kakva pitanja u vezi sa načinom i postupanjem sa podacima o ličnosti od strane MOS-a, kao i u vezi sa ostvarivanjem svojih prava i sloboda u vezi sa podacima o ličnosti, lice na koje se podaci o ličnosti odnose može poslati pisani zahtev putem elektronske pošte, na [email protected].

U roku od 30 dana, od dana prijema zahteva, od strane lica na koje se podaci o ličnosti odnose, MOS će pružiti adekvatan odgovor, u pisanoj formi, elektonskim putem, osim ako lice na koje se podaci o ličnosti odnose, ne zahteva/traži drugačije.

Izmene Politike o privatnosti – Po potrebi i, usled izmena relevantne zakonske i pravne regulative Republike Srbije, MOS može vršiti izmene ove Politike.

Dosputnost Politike o privatnosti javnosti – Uvek ažurna i trenutno važeća verzija ove Politike može se naći na internet prezentaciji MOS-a, odnosno, u odeljku previđenom za to, na internet adresi: https://www.mosdoo.rs/privacy-policy.

Prihvatanjem ove Politike privatnosti, lice na koje se podaci o ličnosti odnose prihvata sve odrednice ove Politike privatnosti i daje saglasnost MOS-u da koristi, sakuplja i obrađuje lične podake u svrhu konkursa, regrutacije i selekcije potencijalnih kandidata za zaposlenje u MOS-u, odnosno, za aktuelne otvorene i potencijalne pozicije, u budućnosti.

U Novom Sadu, 04.08.2021.

Aktuelna verzija: od 04.08.2021.