Termalna analiza

Termalna analiza obuhvata niz raznovrsnih tehnika i predstavlja analitičku metodu za karakterizaciju materijala. Termalna analiza rešava probleme i odgovara na pitanja u području od istraživanja i razvoja do kontrole kvalitete.

Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija

Zahvaljujući modularnom dizajnu, DSC instrumenti kao deo Premium ili Excellence linija za termalnu analizu kompanije METTLER TOLEDO predstavljaju najbolji izbor za manuelne i ili automatske operacije u različitim područjima, od akademskog istraživanja i industrijskog razvoja do osiguranja kvaliteta i proizvodnje.

Merite uzorke najosjetljivijim uređajem za DSC na tržištu – idealan je za istraživanje svih vrsta materijala i efekata.

DSC upotrebljava inovativni patentirani DSC senzor sa 120 termoparova koji garantuje neuporedivu osetljivost.

Neverovatna osetljivost

Kvantni skok senzorske tehnologije omogućava METTLER-u da ponudi senzore najviše osetljivosti dostupne u DSC instrumentima i omogućava detekciju najslabijih termičkih efekata. Odnos signal / šum, važan parametar instrumenta, određen je brojem termoparova i njihovim specifičnim rasporedom.

Izvanredna rezolucija

Vremenska konstanta signala određuje koliko su termalni efekti koji su u blizini ili se preklapaju međusobno odvojeni. METTLER TOLEDO je postavio jedinstvene i nenadmašne standarde performansi zahvaljujući keramičkom senzorskom materijalu visoke toplotne provodljivosti sa malom toplotnom masom.

Modularni koncept

Suočite se sa novim zahtevima merenja sa fleksibilnošću: zaštitite svoju investiciju modularnošću i nadogradnjom inovativnih rešenja za instrumente.

Kalorimetrija s čipom (Flash DSC)

Flash DSC 2+ revolucionarizuje DSC metodu brzim pretraživanjem. Ovim instrumentom mogu se analizirati procesi reorganizacije koje je prethodno bilo nemoguće izmeriti. Flash DSC 2+ idealan je dodatak klasičnoj metodi DSC. Brzina zagrevanja i hlađenja sada obuhvata raspon od više od 7 dekada.

Iskoristite prednosti najbržeg instrumenta za DSC dostupnog na tržištu – savršen je za ispitivanje brze kristalizacije i procesa reorganizacije u temperaturnom rasponu od -95 do 1000 °C.

Izuzetno velika brzina zagrevanja i hlađenja daje novu dimenziju ispitivanju toplotno indukovanih  fizičkih prelaza i hemijskih procesa, na primer, kristalizacije i reorganizacije polimera, metala i drugih materijala.

Izuzetno velika brzina zagrevanja i hlađenja

Upotreba velikih brzina zagrevanja omogućuje analizu materijala bez interferencije procesa reorganizacije jer nema dovoljno vremena da se takvi procesi dogode. Brza diferencijalno skenirajuća kalorimetrija takođe je idealna metoda za ispitivanje kinetike kristalizacije.

Brza reakcija senzora

Na instrumentu Flash DSC 2+ uzorak se postavlja direktno na senzor čipa MultiSTAR. Patentirani dinamički upravljački sklop za kompenzaciju snage omogućava izvođenje merenja s minimalnom stepenom buke pri visokim brzinama zagrevanja i hlađenja. Instrumentom Flash DSC 2+ upravlja se upotrebom jednog od dva MultiSTAR senzora (UFS 1 ili UFH 1) postavljenih na stabilni keramički supstrat s električnim priključcima.

Ergonomija i funkcionalnost prilagođeni korisniku

Korisnik priprema i stavlja uzorak udobno sedeći ispred instrumenta.  Uzorak se najprije reže na potrebnu veličinu na malom staklenom mikroskopskom stakalcu postavljenom na senzor. Uzorak odgovarajuće veličine zatim se prenosi direktno na senzor i postavlja pomoću tanke niti.

Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija pod visokim pritiskom

Diferencijalno skenirajućom kalorimetrom (DSC) mere se entalpije povezane s prelazima i hemijskim reakcijama i određuje temperatura na kojoj se ti procesi odvijaju.

Povećani pritisak utiče na sve fizičke promene i hemijske reakcije u kojima se javljaju promene u zapremini.

Proučavajte toplotne efekte pod pritiskom – povećajte brzinu reakcije ili prebacite isparavanje na višu temperaturu.

Za ispitivanje materijala, razvoj procesa i kontrolu kvaliteta često ne postoji drugo rešenje osim DSC merenja pod pritiskom.

Kraće vreme analize

Veći pritisak i temperatura ubrzavaju reakcije.

Merenja u procesnim uslovima

Simulacija praktičnih okruženja odvijanja reakcije.

Bolje tumačenje

Efekti se mogu odvojiti potiskivanjem isparavanja.

Termogravimetrijska analiza (TGA)

Termogravimetrijskim analizatorom vodećeg proizvođača vaga ostvarite pouzdane rezultate vezane za sastav, sadržaj, ostatak i stabilnost.

Postignite brze i tačne rezultate termogravimetrijske analize uz efikasne radne postupke. METTLER TOLEDO instrumenti za TGA pružaju pouzdane rezultate uz pomoć najboljih mikro i ultra-mikro vaga zahvaljujući rezoluciji ispod mikrogramskog nivoa u celom mernom rasponu.

Rutinska merenja pokreću se brzo, sigurno i lako zahvaljujući jedinstvenoj funkciji jednog klika One Click™ koja se može aktivirati na ekranu u boji osetljivom na dodir. Uzorci se mogu identifikovati čitačem bar koda.

Robustan robot za uzorke fabrički ispitane izdržljivosti osigurava efikasno i pouzdano odvijanje rada u svakom trenutku.

Vreme koje tokom odvijanja eksperimenta treba utrošiti na dobijanje tačnih rezultata smanjuje se automatskom kompenzacijom potiska. Više nema potrebe za pokretanjem praznih merenja.

Optimalnu atmosferu u području oko uzorka pruža ugrađeni regulator protoka mase na jedinicama za dovod gasa koje su softverski regulisane i ne trebaju nikakvu aktivnost korisnika prilikom pokretanja eksperimenta.

METTLER TOLEDO ultra-mikro vaga

Nijedna druga TGA ne može kontinuirano meriti do 50 miliona podeljaka rezolucije – promene težine uzorka od 5 grama utvrđene su na 0,1 µg.

To znači da možete meriti male i velike uzorke sa istom visokom rezolucijom, a da ne morate menjati opseg težine.

Efikasna automatizacija

Svi TGA modeli mogu biti automatizovani. Robot za uzorke može obraditi do 34 uzorka, čak i ako svaki uzorak zahteva drugačiju metodu i drugačiju posudicu za uzorke.

Početak eksperimenta jednim klikom

Jedinstvena funkcija One Click ™ vam omogućava bezbedno i lako pokretanje unapred definisanih metoda merenja direktno sa ekrana osetljivog na dodir. Ovo značajno olakšava obradu rutinskih merenja od strane proizvodnog osoblja u kontroli kvaliteta.

Simultana termalna analiza (TGA/DSC)

Promene težine i toplotnog toka merene uređajima za TGA/DSC u savršenim identičnim uslovima testiranja pružaju više informacija o sastavu, faznim prelazima i hemijskim reakcijama.

TGA/DSC 3+

TGA/DSC 3+ koristi TGA vagu koju proizvodi vodeći svetski proizvođač na području tehnologije vaganja, a sledeće karakteristike mu omogućavaju da pruži pouzdane rezultate: vaganje nezavisno od položaja, automatizovani interni kalibracijski tegovi, velik merni raspon, optimalna radna efikasnost u slučaju minimalne odvage kao i najviši stepen tačnosti i preciznosti pri vaganju.

Omogućava korisnicima da analiziraju različite vrste uzoraka na temperaturama do 1600 °C.

Komplementarni DSC senzor za toplotni tok istovremeno otkriva toplotne događaje kao što su topljenje i kristalizacija i uz to pruža uvid u tačne i precizne temperature prelaza.

METTLER TOLEDO ultra-mikro vaga

Nijedna druga TGA ne može kontinuirano meriti do 50 miliona podeljaka rezolucije – promene težine uzorka od 5 grama utvrđene su na 0,1 µg.

To znači da možete meriti male i velike uzorke sa istom visokom rezolucijom, a da ne morate menjati opseg težine.

DSC merenje toplotnog toka

Za istovremeno otkrivanje toplotnih događaja.

Početak eksperimenta jednim klikom

Jedinstvena funkcija One Click ™ vam omogućava bezbedno i lako pokretanje unapred definisanih metoda merenja direktno sa ekrana osetljivog na dodir. Ovo značajno olakšava obradu rutinskih merenja od strane proizvodnog osoblja u kontroli kvaliteta.

Termomehanička analiza

TMA / SDTA 2+

TMA / SDTA 2+ se može koristiti za širok spektar primena zbog svog širokog temperaturnog opsega i velikog izbora parametara sile u režimima kompresije i zatezanja. Kao rezultat, TMA / SDTA 2+ brzo pruža karakteristične informacije o brojnim vrstama uzoraka, na primer vrlo tankim slojevima, velikim cilindrima za uzorke, finim vlaknima, filmovima, pločama, mekim ili tvrdim polimerima i monokristalima.

Termomehanička analiza (TMA) idealan je dodatak DSC-u. Pored merenja koeficijenata ekspanzije, TMA je takođe odlična tehnika za određivanje staklenih prelaza koje DSC ne može na zadovoljavajući način izmeriti, na primer materijali sa visokim sadržajem punila. Način prodiranja je idealan za karakterizaciju staklenih prelaza teških uzoraka kao što su vrlo tanki premazi.

SDTA signal – neprevaziđena tačnost temperature

TMA / SDTA 2+ je jedini instrument na tržištu koji meri temperaturu uzorka vrlo blizu uzorka, u svim režimima rada. Ovo omogućava podešavanje temperature pomoću referentnih supstanci (npr. tačke topljenja čistih metala) ili promenom dužine.

One Click ™ tehnologija

Terminal u boji osetljiv na dodir za TMA / SDTA 2+ predstavlja jasne i precizne informacije i lako se vidi iz daljine. Patentirana funkcija One Click ™ omogućava vam pokretanje unapred definisanih metoda merenja sa terminala pritiskom na dugme.

Dinamičko-mehanički analizator (DMA)

DMA je važna tehnika koja se koristi za merenje mehaničkih i viskoelastičnih svojstava materijala kao što su termoplastika, termosetovi, elastomeri, keramika i metali.

Tokom DMA, uzorak je izložen periodičnom naprezanju u jednom od nekoliko različitih načina deformacije (savijanje, zatezanje, smicanje i kompresija).

Modul kao funkcija vremena ili temperature se meri i pruža informacije o faznim prelazima.

DMA tehnologija je savršeno rešenje kada je potrebna maksimalna tačnost i kada se moraju odrediti karakteristike materijala u širokom opsegu krutosti i/ili frekvencijskom rasponu. Pored toga, DMA tehnologija je izuzetno svestrana i stoga se primenom DMA mogu odrediti karakteristike materijala čak i za tečnosti ili pri specifičnim nivoima relativne vlažnosti.

Širok frekvencijski raspon

Frekvencijski raspon proširen je na područje kHz po prvi put u instrumentu za DMA. U režimu smicanja dostupno je šest dekada. Područje iznad 1 Hz posebno je zanimljivo jer znači da se vreme merenja može svesti na minimum.

Fleksibilno pozicioniranje merne glave

Merna glava može se postaviti u najprikladniji položaj za montiranje držača uzoraka i stezanje uzoraka. Nakon toga, postavlja se na optimalni i položaj za merenje u određenom režimu deformacije. Orijentacija merne glave automatski se detektuje.

Ergonomski dizajn s velikim ekranom osetljivim na dodir

Ekran osetljiv na dodir uređaja DMA 1 – omogućuje vizualni pregled instrumenta, čak i na većoj udaljenosti i ima dve bitne funkcije:

  • Prikazuje trenutni pomak opruge pri postavljanju držača uzorka
  • Prati funkciju sinusoidalne pobude.

TMA merenja

Merenja statičkim silama – osim dinamičkog načina, DMA 1 omogućuje izvođenje merenja statičkim silama (TMA režim). Mogu se koristiti svi načini deformacije dostupni za DMA.

Hot stage microscopy sistemi

Hot stage microscopy za studije polimorfizma, merenja tečnih kristala i kristalizaciju polimera.

Hot-stage microscopy je moćna metoda koja se široko koristi za vizuelno ispitivanje svih vrsta termičkih prelaza kada se uzorak zagreva ili hladi.

Srce svih hot-stage sistema je peć sa grejnim elementom ispod i iznad uzorka, što garantuje izvanrednu temperaturnu ujednačenost u uzorku.

One Click ™ i nenadmašna ergonomija

Kontrolna jedinica je opremljena velikim ekranom u boji osetljivim na dodir. Ovo omogućava intuitivno upravljanje prstom, pruža jasne informacije korisniku i jasno je vidljivo iz daljine. Ako su potrebna ponavljajuća merenja, jedan pritisak na taster (One Click™) dovoljan je za pokretanje sačuvane metode – sistem brine o ostalom.

Grejanje iznad i ispod uzorka

Srce svih hot stage microscopy sistema je peć sa grejnim elementom ispod i iznad uzorka, što garantuje izvanrednu ujednačenost temperature u uzorku.

Real DSC (HS84)

Sa 56 termičkih  elemenata, robusni FRS 5 keramički senzor u HS84 je visoko osetljiv i ima jedinstvenu temperaturnu rezoluciju. Iz tog razloga je idealno pogodan za sve moguće primene DSC hot-stage.

Uređaji za određivanje tačke topljenja - Melting Point

Da li je potrebno da testirate čistoću svojih proizvoda? Želite da proverite kvalitet svojih materijala? Dobijte brze i tačne rezultate pomoću uređaja za određivanje tačke topljenja. U zavisnosti od tipa uređaja koji odaberete, moguće je uz tačku topljenja izmeriti i tačku ključanja, tačku zamućenja (Cloud Point) i tačku klizanja (Slip Melting Point).

Uređaji za određivanje tačke kapanja - Dropping Point

Želite da obezbedite visokokvalitetne krajnje proizvode? Neophodno je da vršite kontrolu čistoće sirovina? Pomoću METTLER TOLEDO uređaja za određivanje tačke kapanja možete samo klikom na dugme izmeriti tačku kapanja i tačku omekšavanja mnogih uzoraka poput smole, katrana, asfalta, polimera i dr.

Kontakt

Kontakt

Pošaljite nam upit za željeni uređaj i oblast primene.

unesite broj bez razmaka