Procesno-analitička oprema

Mettler Toledo

Mettler Toledo u okviru procesne divizije razvija i proizvodi instrumente i senzore koji se koriste za procesna inline merenja i kontrolu. Među proizvodima nalaze se merni instrumenti za pH, provodljivost, oksido-redukcioni potencijal (ORP), rastvoreni i gasni kiseonik, mutnoću/bistrinu, ukupni organski ugljenik (TOC), rastvoreni ozon, koncentraciju natrijuma i silicijum-dioksida itd. Primenu nalaze u raznim segmentima kao što su proizvodnja tečnih komponenti, fermentacija, otpadne vode, hemijska priprema vode, kotlovska voda itd. Mettler Toledo Process Analytics čine dva razvojno-proizvodna dela: Ingold (Švajcarska) i Thornton (USA) čiji proizvodi se najčešće koriste u industriji kao što su: farmacija i biotehnologija, hemijska industrija i prerada nafte, prehrambena industrija, proizvodnja piva i bezalkoholnih pića, elektrane i toplane. Iz kompletnog proizvodnog programa izdvajamo:
pH/ORP elektrode
Elektrode rastvorenog O2, O3 i CO2
Merenje zamućenosti
Elektrode za provodljivosti/otpornosti
Analizatori natrijuma i silicijum- dioksida
Elektrode i analizatori ukupnog organskog ugljenika (TOC)
Senzori gasnog O2
Transmiteri
Uređaji za montažu (kućišta senzora) i sitemi za čišćenje senzora


Dr. Thiedig

Dr. Thiedig, kompanija osnovana 1939. godine u Berlinu, je specijalizovani proizvođač analizatora i sistema za uzorkovanje u termoenergetskim, hemijskim i prehrambenim postrojenjima. Kada je neophodno vršiti kontrolu i analizu radnih medijuma i proizvoda pod visokim pritiscima i temperaturama, potrebno je imati odgovarajući sistem uzorkovanja kako bi rezultati bili korektni. Osim opreme, moguća je i izrada projekta i idejnog rešenja, instalacija i obuka korisnika. Servisna podrška je dostupna svakodnevno tokom 12h putem telefona, a redovna održavanja i servisni pregledi se ugovaraju.Proizvodi kompanije Dr.Thiedig se nalaze na listi odobrenih za nabavku u sledećim korporacijama: Areva NP, EDF France, Mitsubishi Japan, Siemens AG, Alstom Deutschland & France, Kepco Korea, Hitachi Europe, Endress + Hauser, CMI, E.ON, Vattenfall, EnBW, RWE. Ponudu kompanije Dr.Thiedig čine:
Analizatori (Silika, Natrijum, Hidrazin, Provodljivost, Rastvoreni kiseonik)
Oprema za pripremu uzorka (paneli, ormani i mobilni kontejneri), komponente visokog pritiska, filteri, kontinualna i diskontinualna ekstrakcija uzorka za analizu i laboratoriju